Ave Maria

From Ring My Bell
Jump to: navigation, search

Misora Hibari

ABE MARIA waga kimi
No no hate ni nagekou
Otome ga inori wo aware to kikaseta mae
Mimoto ni yasurakeku nemurashimeta mae
Nayameru kono kokoro kimi ni aogu matsuru
ABE MARIA

ABE MARIA waga kimi
Iwa no gashou nimo
Kimi ga megumi no moto yasukeki yume ni aran
Kimi emaseta maeba hana no kaori wa taeji
Yorube naki otome kimi ni aogu matsuru
ABE MARIA